Bussines_point_więcej

Izba Rozwoju Przedsiębiorców
Bp
„W 2016 roku Izba Rozwoju Przedsiębiorców (Zbornica za razvoj podjetnikov) została powołana przez aktywną grupę ekspertów, którzy od ponad 18 lat działają w dziedzinie przedsiębiorczości/biznesu.
W trakcie realizacji naszych działań chcemy zaoferować profesjonalne i organizacyjne wsparcie dla zrównoważonej przedsiębiorczości, inicjatyw społecznych i innych, które w sposób zrównoważony wspierają rozwój gospodarczy, społeczny, środowiskowy i kulturalny regionu i nie tylko.
Najważniejszymi działaniami są:
– nieformalna edukacja umiejętności biznesowych osób dorosłych przed i po założeniu ich firmy, która obejmuje różne programy, które zostały unowocześnione we współpracy z uczestnikami programów,
– pierwsze kroki w przedsiębiorczości – zakładanie firmy,
– wsparcie biznesu dla społecznych i innych form przedsiębiorczości mikro- i małych przedsiębiorców,
– szkolenia w zakresie wykorzystania nowych technologii w praktyce – nauka online, digitalizacja itp.
Izba aktywnie uczestniczy w krajowych i europejskich inicjatywach. W naszym lokalnym środowisku w 2019 roku doradzaliśmy ponad 400 przyszłym przedsiębiorcom i przygotowaliśmy ponad 400 wniosków z zakresu przedsiębiorczości. Jako partnerzy uczestniczyliśmy w czterech różnych programach kształcenia dorosłych, w których uczestniczyło dwunastu uczestników oraz różnych mentorów wewnętrznych i zewnętrznych – przez okres sześciu miesięcy.
Jako inwestorzy, partnerzy lub zewnętrzni mentorzy uczestniczymy w różnych konkursach, takich jak Erasmus +, Erasmus + mobilność, programy mentorskie dla przedsiębiorstw społecznych itp.
Cele Izby są następujące:
– podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników w firmach,
– wzmocnienie działań w zakresie przedsiębiorczości,
– zwiększenie wskaźnika aktywności i liczby osób z grup wrażliwych w przedsiębiorstwach,
– zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem poprzez promowanie integracji osób z grup docelowych znajdujących się w trudnej sytuacji,
– utrzymanie istniejących miejsc pracy w firmach i tworzenie nowych, a co więcej, zapewnienie długowieczności firm na rynku,
– dążenie do dostępności i rozwoju niezależnych narzędzi edukacyjnych,
– wspieranie rozwoju otoczenia dla zrównoważonego rozwoju zainteresowanych stron oraz dążenie do niego”.
Strona internetowa organizacji: www.businesspoint.si
Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach: https://businesspoint.si/spodbujanje-razvoja-podjetniskih-vescin/