About the project_LV

Par projektu
Izstrādājot E365 projektu, projekta partneri balstījās uz nepieciešamību pēc uzņēmējdarbības kompetenču attīstības un tam nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi, vēloties attīstīt izglītības iespējas, lai sekmētu atbalstošas uzņēmējdarbības kultūras izveidi Eiropas Savienībā, izmantojot E365 rezultātus kā pozitīvu vēstījumu, īpaši uzsverot uzņēmējdarbības potenciālu ekonomiskās izaugsmes, inovāciju un jaunu darba vietu izveidē.
Saskaņā ar izvirzītajām prioritātēm, E365 mērķis ir nodrošināt vienādas iespējas visiem pieaugušiem izglītojamiem, īpaši atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, mazkvalificēto pieaugušo iesaisti mācīšanās procesā, veicinot kritiskās domāšanas, refleksivitātes un pašnovērtējuma spēju attīstību, kā arī sekmējot to prasmju un iemaņu attīstību, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības kompetences ieguvei.
Projekts paredz veicināt vietējās kopienas iedzīvotāju izpratnes līmeņa paaustināšanu par uzņēmējdarbības kompetences nozīmīgumu, īpaši šajā procesā atbalstot pedagogus un mazkvalificētus pieaugušos izglītojamos. Ilgtspējīgus rezultātus nodrošinās vietējās kopienas mācību vajadzību izzināšana un jaunu mācību pieeju nodrošināšana.
Šī projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt uz pašmācību orientētu mācību platformu, lai sekmētu mūžizglītības procesa attīstību sešās projekta partneru valstīs, un tādējādi veicinātu piederības izjūtu sociālās atstumtības un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju grupai, radot iespējas attīstīt uzņēmējdarbības kompetenci iekļaujošā mācību vidē, veicinot līdzdalību iekļaujošā izglītībā, nodrošinot pieejamus izglītības pakalpojumus.
Projekta mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības iemaņu attīstību augsta bezdarba riskam pakļautiem pieaugušiem izglītojamiem. Šis mērķis tiks sasniegts ar divu intelektuālo rezultātu izstrādi:
  • Intelektuālais rezultāts Nr. 1 “Iknedēļas iedvesma”.
    Šī intelektuālā rezultāta koncepcija ir balstīta uz nepieciešamību nodrošināt uzņēmējdarbības kompetencei nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Šī intelektuālā rezultāta mērķis ir piedāvāt pieaugušajiem izglītojamajiem jaunas iespējas pašmācībai. Šī intelektuālā rezultāta būtība ir 52 iknedēļas tēmu izstrāde – uzņēmējdarbības kompetences attīstībai.
  • Intelektuālais rezultāts Nr. 2 “E365 – ikdienas izaicinājumi” . Ši intelektuālā rezultāta mērķis ir piedāvāt pieaugušiem izglītojamajiem jaunas iespējas uzņēmējdarbības kompetences apguvei. Inovatīvs elements ir izmantotā mācību stratēģija uzņēmējdarbības kompetences attīstībai : pieaugušie izglītojamie tiek iesaistīti vispatverošos ikdienas izaicinājumos, pretstatā tradicionāli izmantotajām iespējām zināšanu apguvei un novērtēšanai (tādu kā testi, referāti, uzdevumi utt.). Kopumā 208 izaicinājumi, kas īstenojami ārpus izglītības iestādes.
Sekojoši, abi intelektuālie rezultāti kopumā veidos vispatverošu sistēmu uzņēmējdarbības kompetences attīstībai – 52 iknedēļas tēmas, kam sekos 208 izaicinājumi (4 atbilstoši izaicinājumi katrai iknedēļas tēmai), iekļaujot arī motivējošus veiksmes stāstus. Šo pašmācības sistēmu dinamisku padara piekļuves veids – digitālā platforma ir sasniedzama ar jebkuras viedierīces palīdzību, ieskaitot mobilos telefonus un planšetes. Intelektuālie rezultāti pilnībā saskan ar pašizglītības formulējumu – izvēles brīvība, kad un kur mācīties. Intelektuālo rezultātu pieejamība pedagogiem nodrošinās pieeju daudzveidīgam mācību saturam.
Projekta ietekme vietējā, reģionālā, nacionālā, Eiropas un / vai starptautiskā līmenī ir balstīta izvirzītajos īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķos.
cool image